05 cấp độ lãnh đạo - John C Maxwell

05 cấp độ lãnh đạo 

 • cùng lúc phải ở trong cả 5 mức độ ủng hộ
 • vấn đề được đánh giá quá cao, còn động lực bị đánh giá quá thấp, động lực giải quyết vấn đề
 • người điều hàng (manager) cố giải quyết vấn đề, còn người lãnh đạo (leader) cố tạo ra động lực (bắt đầu từ cấp độ 3)
1. Position (rights -> have to - phải làm thế)
 • phải nghe theo do chức vụ -> phải giám sát
 • làm việc ở mức tối thiểu để không bị đuổi (luôn muốn hết giờ sớm)
2. Permission (relationship -> want to - muốn thế)
 • muốn nghe theo do mối quan hệ tốt, họ thích bạn
 • Cho thêm thời gian và cố gắng hoàn thành công việc vì muốn giúp đỡ
3. Production (results -> organization - thành quả / cấp số cộng)
 • muốn nghe theo do những thành quả bạn đóng góp / thay đổi cho tổ chức -> họ thán phục, kính trọng
 • bắt đầu tạo động lực cho người khác để giải quyết vấn đề
4. People development (reproduction -> them - tái đào tạo con người / cấp số nhân)
 • muốn nghe theo do những thành quả bạn giúp / thay đổi cho họ -> họ trung thành
5. Person head (respect -> vĩ nhân)
 • mọi người đưa bạn lên, đôi khi thần tượng quá về bạn

 

 

05 cấp độ lãnh đạo - John C Maxwell

05 cấp độ lãnh đạo - John C Maxwell


Tiêu đề ...
Nội dung ...